Контактная форма

Закрыть
Сообщение успешно отправлено, спасибо Вам.

Публічна оферта

Главная страница » Публічна оферта

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (надалі за текстом — «Клієнти») укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг з юридичною особою, що здійснює свою діяльність під Фізична особа-підприємець Франчук С.М. «Fitness-Lemon» (надалі — «Договір»), шляхом активації та придбання абонемента (надалі-<Клубна карта>) у Виконавця у місцях продажу даних Клубних карток. 

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта (надалі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця в інтересах Виконавця (викладена на Сайт lemon-fitness.kiev.ua, адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг на визначених умовах. Період прийняття оферти обмежений.

Договір — договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт — повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається отримання Клієнтом електронного листа-документа з зазначенням місця видачі Клубної картки Виконавцем — Клієнту та умов її активації. 

Клубна картка — матеріальний носій, який виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним номером та цифро-буквений набір символів, що підтверджує в межах її вартості право Клієнта вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даної Оферти після активації та оплати вартості Клубної картки. 

Виконавець — юридична особа, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у конкретному Клубі під знаком для товарів та послуг «Lemon-Fitness» та зобов’язується надати Послуги Клієнту у відповідності до умов даної Оферти.

Клуб — будівля/приміщення, в якому Виконавець зобов’язується надати Послуги Клієнту у випадку додержання усіх вимог даної Оферти. Перелік Клубів зазначений у Додатку № 1 до даної Оферти та на сайті . lemon-fitness.kiev.ua.

Клієнт — споживач (фізична особа, віком від 14 років) спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору, який володіє Клубною карткою.

Клубні правила (надалі — «Правила») — зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Клубі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг (Додаток № 1 до Договору).

Вартість Клубної картки — це вартість, що зазначається у місцях продажу Клубних карток.

Сайт Виконавця (надалі — «Сайт») — офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою lemon-fitness.kiev.ua , яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Послуги — спортивно-оздоровчі послуги, визначені у Додатку № 1 до даної Оферти та на сайті , а саме: 

 • індивідуальна повна Клубна картка категорії (формату) «КЛАСІК»;
 • індивідуальна повна Клубна картка категорії (формату) «День»;
 • індивідуальна повна Клубна картка категорії (формату) «Безлім»;
 • індивідуальна повна Клубна картка категорії (формату) «Все включно»; 
 • індивідуальна повна Клубна картка категорії (формату) «Танцювальні програми».

Місця продажу — місця (точки продажу), де Клієнт має можливість придбати Клубну картку (Відділ продажів Клубу).

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є отримання Клієнтом, спортивно-оздоровчих Послуг у Клубі Виконавця. Після отримання Клубної картки та її активації, Клієнт повинен сплатити вартість Послуг у Місцях продажу протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати активації Клубної картки, та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. 

1.2. Порядок укладання даного Договору (акцепту даної Оферти):

1.2.1. Виконавець розміщує дану Оферту на Сайті для того, щоб будь-яка фізична особа могла придбати Послуги у Виконавця.

1.2.2. Для укладання даної Оферти Виконавець може здійснювати продаж Клубних карток через третіх осіб у Місцях їх продажу. 

1.2.3. Клубна картка надає право на отримання одним Клієнтом спортивно-оздоровчих послуг без права передачі такого права третім особам. 

1.2.4. Обираючи та купуючи Клубну картку (здійснюючи оплату вартості Клубної картки у Місці її продажу або за допомогою мережі Інтернет), Клієнт Акцептує дану Оферту Договору, підтверджує, що ознайомився з умовами даної Оферти Договору та її додатків, з обсягами та умовами отримання Послуг, які відповідають придбаній Клієнтом Клубній картці.

1.3. У разі придбання або замовлення Клубної картки за допомогою мережі Інтернет, Клієнт може отримати Клубну картку в Клубі.

1.3.1. Для отримання Клубної картки, замовленої за допомогою мережі Інтернет, Клієнт звертається до відділу продажу, що знаходиться у Клубі. 

1.4. Клієнт не має права передавати Клубну картку третім особам.

1.5. Без акцепту Клубних правил та надання згоди на обробку персональних даних у Клубі, в якому Клієнт бажає отримувати Послуги, Клієнт не має можливості активувати Клубну картку та отримувати Послуги в Клубі Виконавця. При цьому Виконавець не несе жодної відповідальності за бездіяльність Клієнта, а така неможливість активації Клубної картки не являється підставою для повернення грошових коштів.

1.5.1. Сторони досягли згоди, що факт активації Клубної картки та відвідування Клубу вважається достатнім та безумовним підтвердженням акцепту Оферти, Клубних правил та надання згоди на обробку персональних даних у Клубі, в якому Клієнт бажає отримувати Послуги.

1.6. Даний Договір є договором приєднання.

 1. КЛУБНА КАРТКА

2.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії, типу, місцю отримання Послуг згідно обраної Клієнтом Клубної картки. Категорія Клубної картки визначає доступ Клієнта до конкретного Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Обсяг і види Послуг наведено у Додатку № 1 «Клубні правила».

2.2. За цим Договором Клієнт обрав індивідуальну повну Клубну картку категорії «День». Клієнт має право змінити категорію/тип належної йому Клубної картки, за умови її придбання, на вищу за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем. 

2.3. Строк дії Клубної картки становить 30 (тридцять) календарних днів, з дня її активації. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі. Використання Клубної картки поза строком її дії не допускається.

2.4. Клубна картка не підлягає обміну на грошові кошти.

2.5. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Додаткове виготовлення втраченої або зіпсованої Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця. У разі Активації Клубної картки через мережу Інтернет заміна Клубної картки можлива виключно після мінімум 1 (одного) візиту Клієнта до Клубу та оплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця, в інших випадках заміна Клубної картки, активованої через мережу Інтернет, не можлива.

2.6. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладання цього Договору (акцептування цієї Оферти) та/або після активації придбаної Клубної картки Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 5.1 цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 3.7.5 цього Договору.

2.7. Активація Клубної картки здійснюється у відповідності до умов даного Договору. Умови активації Клубної картки, передбачені п.п. 4.2.-4.9. Клубних правил, не діють для Клубної картки, придбаної за даним Договором.

2.7.1. За цим Договором Клієнт може активувати Клубну картку у передбачений строк активації, а саме: (наприклад: починаючи з «05» грудня 2017року, та не пізніше «04» січня 2018 року.

2.7.2. Для активації Клубної картки Клієнт (в межах строку активації Клубної картки), зобов’язується звернутися безпосередньо до Виконавця (у Клубі) з завданням активувати Клубну картку.

2.7.3. Клубна картка може бути активована тільки 1 (один) раз, та тільки для отримання спортивно-оздоровчих послуг однією особою — Клієнтом. 

2.7.4. Один Клієнт може активувати тільки 1 (одну) Клубну карту.

2.7.5. З моменту активації Клубної картки вважається, що Клієнт почав споживати послуги Виконавця.

2.7.6. Процедура активації Клубної картки.

Під час активації Клубної картки, Клієнт зобов’язаний здійснити наступні дії:

 • під час першого візиту до Клубу, для виконання процесу активації, звернутися у відділ продажу Виконавця та пред’явити оригінал згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників на отримання Послуг (стосується Клієнтів віком від 14 років до 18 років) та пред’явити паспорт.
 • Підтвердити обрання Виконавця та Клуб, у якому він бажає отримувати Послуги;
 • Засвідчити особистим документом своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження;
 • надати свої контактні дані (телефон, e-mail);
 • надати згоду на обробку персональних даних шляхом підписання Акцепту Оферти та Клубних правил;
 • акцептувати Оферту та Клубні правила обраного Клубу шляхом підписання Акцепту Оферти та Клубних правил;
 • датою активації Клубної картки може бути лише дата, що відповідає умовам п. 2.7.1. цього Договору;
 • датою активації Клубної картки вважається дата моменту Акцепту.

2.7.6.1. З метою ідентифікації особи Виконавець має право вимагати у Клієнта пред’явлення паспорта, без наявності якого Виконавець має право відмовити Клієнту у доступі до Клубу.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

3.1. Порядок надання Послуг визначається Правилами. Правила затверджуються директором Виконавця. Факт оплати Клубної картки, акцепту даної Оферти, активація Клубної картки, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання — згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

3.2. Години відвідування Клубу Клієнтом встановлюються у відповідності до Правил та в залежності від придбаної Клієнтом Клубної картки.

3.2.1. Відвідуванням Клієнтом Клубу вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Клієнта Клубу на центральній рецепції, у тому числі, але не виключно, отримання Клієнтом ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, який видається Клієнту в обмін на Клубну картку згідно з п. 1.14 Правил.

3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (lemon-fitness.kiev.ua) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

3.4. Клієнту надається можливість відвідувати Клуби відповідно до категорії та типу Клубної картки, з якими у Виконавця існують договірні відносини, та за умов, які обговорюються Сторонами додатково, з обов’язковим дотриманням положень даного Договору та всіх додатків до нього.

3.5. Клієнт має право:

3.5.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

3.5.2. замовляти додаткові Послуги, що підлягають додатковій оплаті;

3.5.3. після оплати Послуг Клубної картки, отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

3.5.4. після оплати Послуг Клубної картки, вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;

3.5.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

3.5.6. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

3.5.7. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців та Партнерів, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

3.5.8. після оплати Послуг Клубної картки, за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, що діє на дату здійснення такої оплати;

3.5.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни безпосередньо в Клубі та/або на Сайті lemon-fitness.kiev.ua;

3.5.10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

3.5.11. приймати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу, у випадку їх дії;

3.6. Клієнт зобов’язується:

3.6.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість обраних додаткових Послуг;

3.6.2. не передавати Клубну картку з моменту її активації третім особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною» з моменту її активації);

3.6.3. відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до категорії та типу Клубної картки, що належить Клієнту;

3.6.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубі;

3.6.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

3.6.6. нести відповідальність (матеріальну та/або нематеріальну) за свої дії чи дії осіб, за яких Клієнт відповідає, під час відвідування Клубу та за шкоду, завдану майну третіх осіб Клієнтом чи особами, за яких він відповідає, у тому числі у розмірі, визначеному у Прейскуранті;

3.6.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та додатків до нього.

3.7. Виконавець має право:

3.7.1. вимагати від Клієнта сплати вартості обраних Послуг та/або Додаткових послуг відповідно до умов Договору; 

3.7.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;

3.7.3. зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом — «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менше ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незацікавлених осіб. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту підписання Актів комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази — випровадити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (2 (два) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом — позбавити права відвідувати Клуб без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна картка Клієнта блокується, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт;

3.7.4. не допускати Клієнта до Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

3.7.5. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 5.1 Договору, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору. Під час розрахунку суми грошових коштів, що підлягає відшкодуванню, отримані Клієнтом бонуси (у разі їх наявності), в тому числі, але не виключно, у відповідності з п. 1.18 Правил, не враховуються. Сума грошових коштів, що підлягає відшкодуванню у відповідності до даного пункту, не може перевищувати 50 % (п,ятидесяти відсотків) вартості Договору згідно п. 5.1 Договору. Використаним періодом дії Договору є період, що розпочинається з дати активації Клубної картки Клієнта згідно з умовами даного Договору та закінчується датою прийняття рішення про припинення надання Послуг. У разі розірвання Договору під час дії терміну, що був нарахований у вигляді бонусу у відповідності до п. 1.18 Правил, відшкодування грошових коштів не відбувається. Про припинення надання Послуг Клієнт повідомляється будь-яким зручним для Виконавця способом;

3.7.6. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь конкретного Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

3.7.7. за існування обставин, що існують поза волею Сторін, або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг або переносити надання Послуг у інший Клуб на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або зупинити дію Клубної картки Клієнта до дати припинення існування таких обставин. У такому випадку, після припинення дії обставин, що існують поза волею Сторін, строк дії Клубної картки Клієнта продовжується на строк існування таких обставин;

3.7.8. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи та категорії Клубних карток) без погодження з Клієнтом;

3.7.9. у разі порушення Виконавцем п. 3.8.2. цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Клієнту компенсацію у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Клієнт не скористається такою компенсацію або якщо він використає її не у повному обсязі, відповідно до умови цього пункту Договору, дія Клубної картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;

3.7.10. Виконавець має право припинити доступ Клієнта до Клубу та надання Послуг Клієнту у випадку відсутності оплати вартості Клубної картки з боку Клієнта на користь Виконавця, протягом 3 (трьох) календарних днів починаючи від дати активації Клубної картки. 

3.7.11. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.8. Виконавець зобов’язується:

3.8.1. активувати Клубну картку Клієнта у відповідності до умов Договору та Правил;

3.8.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки останнього;

3.8.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

3.8.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом; 

3.8.5. подовжити строк дії Клубної картки Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

3.8.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

3.8.6.1. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, за відсутності зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги — наданими в повному обсязі та належної якості. 

3.8.6.2. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 3.9 даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в твердій копії в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги — наданими в повному обсязі та належної якості.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

4.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна, наслідки викликані завданням шкоди життю чи здоров’ю третіх осіб. 

4.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Клубу.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг за цим Договором відповідає вартості Клубної картки.

5.2. Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати Клубної картки у строк визначений умовами Договору.

5.3. Підтвердженням оплати Послуг за даним Договором є:

5.3.1. Квитанція про сплату вартості Клубної картки, яка надсилається Клієнту при оплаті за допомогою платіжної системи у мережі Інтернет;

5.3.2. Товарний або фіскальний чек, який надається Клієнту в момент оплати.

5.4. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 3.7.5 цього Договору.

5.5. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом, на рахунок Виконавця (Продавця), чи третьої особи, що здійснює продаж.

 1. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Оферта діє до «17» лютого 2025 року (включно). Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки та оплати Послуг Клубної картки. Цей Договір діє до останнього дня строку дії Клубної картки. У разі, якщо Клієнт не активував Клубну картку у визначений строк, дія даного Договору припиняється. У разі, якщо Клієнт не сплатив Виконавцю вартість Клубної картки протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати Акцепту, дія даного Договору припиняється з завершенням 30 (тридцятого) календарного дня від дати Акцепту.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням строку дії Клубної картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках. Зміни до Клубних правил можуть бути внесені в односторонньому порядку Виконавцем та доведені до Клієнта шляхом розміщення на Сайті, з моменту набрання ними чинності Клієнт погоджується їх виконувати.

7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 3.7.5 цього Договору.

7.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 3.7.3 та п. 3.7.5 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі. 

7.5. Клієнт погоджується, що цей Договір вважається припиненим, у випадку, якщо Клієнт не виконав умови п. 1.1. Договору та\або сплинув термін, зазначений у п.п. 2.7.1. Договору; такий факт припинення Договору не потребує додаткових повідомлень Клієнта з боку Виконавця. При настанні умов припинення даного Договору, відповідно до умов даного пункту, зобов’язання його Сторін вважаються припиненими, та Клієнт не має жодних підстав для будь-яких вимог на адресу Виконавця.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Ця Оферта та Договір складені українською мовою. 

8.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.3. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.4. У разі настання випадків, зазначених в п. 6.1. та 8.3 цього Договору, Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної картки у порядку, передбаченою у п. 1.3. та п. 4.1. Правил.

8.5. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений у ст. 4 Правил. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

8.6. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Клієнт надає свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем та Комерційним представником у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання; д) у випадку укладення Договору на користь Вигодонабувача, всі права та обов’язки за Договором та Додатками до нього переходять до Вигодонабувача у порядку, передбаченому даним Договором та Додатками до нього.

8.7. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

 1. ДОДАТКИ

9.1. До даного Договору додаються наступні додатки, які є невід’ємними частинами Договору:

9.1.1. Додаток № 1. Клубні правила, актуальна редакція яких розміщена за посиланням:

lemon-fitness.kiev.ua

Дана Публічна оферта пропонується Фізичною особою-підприємцем Франчук Сергієм Миколайовичом, що діє на підставі договору (ЄДРПОУ 2774813051), місце проживання:

13634, Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Вольнопілля, буд. 32,

Редакція оферти від «17» січня 2022 року.

02166 м. Київ пр-т Лісовий 25